"Hogst"

 

"Nesvatn I"

"Skog Tovdal"

"Eggsamling XXII"